Lista biegłych i lekarzy sądowych

Lista lekarzy sądowych:

Lista lekarzy sądowych oraz lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na okręg Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. opublikowana jest na stronie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie, o którą kandydat na biegłego wnosi),
 2. życiorys (lub CV),
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu,
 5. inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji),
 6. opinia zakładu pracy oraz inne referencje potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 7. zgoda pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego sądowego,
 8. obustronna kserokopia dowodu osobistego,
 9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. ukończyła 25 lat życia,
 3. zdobyła teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie biegłym sądowym.

Biegłym - tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydany przez Polski Związek Głuchych.
Decyzję o ustanowieniu biegłym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Dokumenty składa się w sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego lub przesyła pocztą na adres Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

W przypadku, gdy załączane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przed wydaniem decyzji.

Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.