Regulamin monitoringu wizyjnego

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W SULĘCINIE

 

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie, miejsca instalacji kamer systemu na terenie Sądu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy z siedzibą w Sulęcinie.
 3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie infrastruktury Sądu Rejonowego w Sulęcinie. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w tutejszym Sądzie jest art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 23 z późn. zm.).
 4. Infrastruktura Sądu Rejonowego w Sulęcinie, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to:
  • teren wokół budynku Sądu, 
  • wejścia i wyjścia z budynku Sądu, 
  • korytarze wewnątrz budynku Sądu, 
  • sale rozpraw,
  • czytelnia akt i Biuro Obsługi Interesantów.
 5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 6. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 7. System monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowego w Sulęcinie składa się z:
  • kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku Sądu w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób;
  • urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
  • monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 8. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
 9. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.
 10. Przy każdym wejściu do budynku umieszcza się tablice informacyjne „Obiekt monitorowany” i napisy informacyjne zawierające następującą klauzulę: „Monitoring prowadzony jest przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia i obejmuje teren wokół budynku Sądu  oraz wewnątrz budynku tj.: korytarze, sale rozpraw, czytelnię akt, Biuro Obsługi Interesantów. Informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 957550761, drogą elektroniczną (e-mail): administracja@sulecin.sr.gov.pl lub na stronie internetowej Sądu pod adresem: www.sulecin.sr.gov.pl”.
 11. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w pomieszczeniach Sądu, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia na podstawie umowy powierzenia zawartej z Sądem Rejonowym w Sulęcinie oraz Administrator Systemów Informatycznych Sądu.
 12. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.
 13. Okres przechowywania danych wynosi do 15 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 14. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 15. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ul. Kościuszki 30, w terminie do 10 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: korytarz na parterze przy sali rozpraw/pokoju nr … oraz przybliżony czas zdarzenia.
 16. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.
 17. Administrator Systemów Informatycznych Sądu lub inna osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
  • numer porządkowy kopii;
  • okres, którego dotyczy nagranie;
  • źródło danych, np.: kamery na korytarzu;
  • data wykonania kopii;
  • dane osoby, która sporządziła kopię.
  • Kopia przechowywana jest przez Samodzielną Sekcję Administracyjną w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
 18. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
  • numer porządkowy kopii;
  • okres, którego dotyczy nagranie;
  • źródło danych, np.: kamera nr…;
  • data wykonania kopii;
  • dane osoby, która sporządziła kopię;
  • podpis osoby, która sporządziła kopię;
  • informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
 19. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 20. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 21. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej niniejszego sądu (adres www.sulecin.sr.gov.pl, zakładka: Obsługa interesantów -> Ochrona danych osobowych -> Regulamin monitoringu wizyjnego) w związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rejestr zmian dla: Regulamin monitoringu wizyjnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d