Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego Ewa Kuś-Wasilewska

Sekretariat:

pokój nr 26
tel. (95) 755 07 61
e-mail: administracja@sulecin.sr.gov.pl

Na spotkanie z Prezesem w sprawach skarg i wniosków zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu. Prezes Sądu Rejonowego w Sulęcinie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 12:00.

Zakres działania:

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 217) Prezes Sądu:

 1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:
  • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 USP,
  • co najmniej raz w roku określa potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3 USP, biorąc pod uwagę przewidywany ich zakres,
  • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów danego sądu,
  • powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;
 2. dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
 3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych;
 4. zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, prezes sądu podlega prezesowi sądu przełożonego oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-07-04 10:52:30
Publikacja w dniu:
2023-07-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-07-04 07:46:15
Publikacja w dniu:
2023-07-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2022-09-21 12:09:06
Publikacja w dniu:
2022-09-21
Zmiany:
Podejrzyj