Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego Sebastian Petlik

Sekretariat:

pokój nr 26
tel. (95) 755 07 61
e-mail: administracja@sulecin.sr.gov.pl

Na spotkanie z Prezesem w sprawach skarg i wniosków zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu. Prezes Sądu Rejonowego w Sulęcinie przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00.

Zakres działania:

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr.98,poz.1070 z późniejszymi zmianami) Prezes Sądu:

  1. kieruje sadem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu lub kierownika finansowego sądu,
  2. pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
  3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach,
  4. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu,
  5. powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii, z zastrzeżeniem art. 11 § 3.

§ 2. Prezes sądu w zakresie administracji sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz prezesowi sądu przełożonego.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2022-09-21 12:09:06
Publikacja w dniu:
2022-09-21
Zmiany:
Podejrzyj