Skargi i wnioski

INFORMACJA O TRYBIE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW 
W SĄDZIE REJONOWYM W SULĘCINIE

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Sulęcinie oraz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie jest Prezes Sądu Rejonowego w Sulęcinie. 
Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Sulęcinie wnoszone na piśmie przyjmuje pracownik Biura Obsługi Interesantów (parter budynku, pokój nr 1) lub w przypadku jego nieobecności Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracynej (II piętro pokój nr 26).
Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Sulęcinie wnoszone w formie ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej przyjmuje Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracynej.
Skargi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: administracja@sulecin.sr.gov.pl

Skargi i wnioski należy kierować na adres:
Prezes Sądu Rejonowego w Sulęcinie
ul. Kościuszki 30
69-200 Sulęcin

Na spotkanie z Prezesem w sprawach skarg i wniosków zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu. Prezes Sądu Rejonowego w Sulęcinie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 12:00.

Zgodnie z art. 41 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U.Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.):

„ § 1. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
§ 2. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargą do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
§ 3. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w § 2, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
§ 4. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.”
Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Sulęcinie określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (poz. 524), które weszło w życie z dniem 17 maja 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (poz. 524) (plik w formacie pdf)

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-09-04 12:08:43
Publikacja w dniu:
2023-09-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-09-04 12:06:15
Publikacja w dniu:
2023-09-04
Zmiany:
Podejrzyj