III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich znajduje się na drugim piętrze budynku w pokoju nr 18.
Wszelkie pisma kierowane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy składać w Biurze Obsługi Interesantów.

Dane adresowe:

Sąd Rejonowy w Sulęcinie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Ulica: Kościuszki 30
Miasto: Sulęcin
Kod: 69-200

Przewodniczący wydziału: SSR Joanna Górczak

Kierownik sekretariatu: Agnieszka Kapuścińska, tel. 95 755 07 66 lub 95 755 48 24 wew. 36

Sekretariat: tel 95 755 48 24 wew. 50

e-mail: rodzinny@sulecin.sr.gov.pl


SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Wszystkie pisma procesowe należy składać w Biurze Obsługi Interesantów.

Pisma wszczynające postępowanie przedkładane są Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń.

Pisma dotyczące spraw będących w toku przedkładane są wraz z aktami przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń„ lub bezpośrednio sędziemu referentowi. Skargi oraz pisma dotyczące spraw leżących w kompetencji Prezesa Sądu przekazywane są do Samodzielnej Sekcji Administracyjnej, gdzie są rejestrowane, a następnie przedkładane Prezesowi Sądu do załatwienia.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających bądź psychotropowych, oraz inne sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie innych przepisów:

-         w postępowaniu procesowym:

 • alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku),
 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,

-        w postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:

 • przysposobienie,
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety,
 • zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • ustanowienie opieki nad małoletnim,
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego,
 • wydanie dziecka,
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
 • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
 • ustalenie i zmiana kontaktów z małoletnim,

-        w postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
 • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
 • ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą,
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
 • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (zmiana orzeczenia, ustanie obowiązku),
 • nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej - bez zgody,

-        w postępowaniu dotyczącym nieletnich:

 • demoralizacja,
 • popełnienie czynu karalnego,
 • zmiana środka wychowawczego.

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-09-04 12:05:06
Publikacja w dniu:
2023-09-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2022-09-21 12:11:22
Publikacja w dniu:
2022-09-21
Zmiany:
Podejrzyj