Biuro Obsługi Interesantów

Zarządzeniem nr 18/15 utworzono Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Sulęcinie i wprowadzono Regulamin Funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie.

Biuro Obsługi Interesantów znajduje się na parterze budynku w pokoju nr 1.

Dane adresowe:

Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Ulica: Kościuszki 30
Miasto: Sulęcin
Kod: 69-200

Kontakt telefoniczny możliwy pod numerami telefonu:

tel. 95 755 48 24, 95 755 48 25, 95 755 48 26

e-mail: boi@sulecin.sr.gov.pl


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wszystkie pisma procesowe należy składać w Biurze Obsługi Interesantów.

Pisma wszczynające postępowanie przedkładane są Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń.

Pisma dotyczące spraw będących w toku przedkładane są wraz z aktami przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń„ lub bezpośrednio sędziemu referentowi. Skargi oraz pisma dotyczące spraw leżących w kompetencji Prezesa Sądu przekazywane są do Samodielnej Sekcji Administracyjnej, gdzie są rejestrowane, a następnie przedkładane Prezesowi Sądu do załatwienia.

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

  • udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych,
  • wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału,
  • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w BOI nie będzie możliwe,
  • udzielanie pomocy podczas pobytu w Sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
  • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, mediatorach, oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka, udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism,
  • informowanie o strukturze organizacyjnej Sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw.

Pracownicy BOI, pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe udzielają telefonicznie bez ustalania tożsamości osób telefonujących następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:

  • tożsamych z udostępnionymi na wokandzie sądowej; w sytuacji przewidzianej w § 60 ust. 4 ujawnia się dane przeznaczone do zamieszczenia na wokandzie,
  • o terminie i o tym, czy sprawa została rozstrzygnięta.

Udzielanie informacji następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury albo oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy.

Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do osobistego stawiennictwa.

Informacji dotyczących spraw, których akta są jawne i powszechnie dostępne udziela się bez potrzeby uzyskiwania danych osobowych.

BOI nie udziela porad prawnych.


Standardy i Procedury Obsługi Interesanta w sądownictwie powszechnym

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2021-01-19 11:41:56
Publikacja w dniu:
2021-01-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2021-01-19 11:38:29
Publikacja w dniu:
2021-01-19
Zmiany:
Podejrzyj