ZARZĄDZENIE NR 7/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie z dnia 12 marca 2020 r.

I. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, na podstawie art. 9a § 1, art. 22 § 1 i art. 54 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu Rejonowego w Sulęcinie, zarządzam od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania:
  1. Ograniczenie obecności w Sądzie jedynie do osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowań sądowych). Zarządzenie nie wyłącza uprawnień Sądu i przewodniczącego składu orzekającego do wydawania zarządzeń porządkowych.
  2. Ograniczenie funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów wyłącznie do odbierania korespondencji złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego oraz przyjmowania pism i wniosków  - z zaleceniem możliwości składania pism i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego i elektronicznie oraz do udzielania informacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
  3. Ograniczenie funkcjonowania sekretariatów wydziałów Sądu poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów i zakaz wstępu do sekretariatów sądowych przez osoby niebędące pracownikami.
  4. Ograniczenie funkcjonowania Zespołów Sądowej Służby Kuratorskiej poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów (za wyjątkiem przypadków nie cierpiących zwłoki) oraz ograniczenia wizyt w terenie do niezbędnego minimum – również w przypadkach nie cierpiących zwłoki.
  5. Wprowadzenie obowiązkowego pomiaru temperatury ciała przed wejściem do budynku sądu w celu uniemożliwienia wstępu osobom, co do których istnieje podejrzenie zarażenia chorobą zakaźną, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała na poziomie 37,5oC.
  6. Wprowadzenie obowiązku dezynfekcji rąk osób wchodzących do budynku Sądu pod nadzorem pracowników ochrony.
  7. Zaniechanie odbywania podróży służbowych.
  8. Odwołanie rozpraw oraz posiedzeń w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie wyznaczonych do dnia 3 kwietnia 2020 r. za wyjątkiem spraw pilnych, w szczególności związanych z wnioskami o zabezpieczenie, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, prowadzone na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. oraz co do których ustawa wymaga ich rozpoznania lub wykonania w ciągu 72 godzin.Polecam Przewodniczącym wydziałów Sądu Rejonowego w Sulęcinie kontrolę spraw zawisłych przez Sądem celem ustalenia spraw pilnych, które powinny być rozpoznane.
  9. Rekomenduję wszystkim sędziom orzekającym w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie, asystentowi sędziego, kuratorom zawodowym wykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych, a osobom nie posiadającym zaległego urlopu wypoczynkowego rozważenie skorzystania z urlopu bieżącego bądź też (w przypadku osób mających pod opieką małoletnie dzieci do 8 roku życia) skorzystanie z rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  10. Rekomenduję sędziom orzekających w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie, asystentom sędziów oraz innym pracownikom (o ile jest to możliwe) wykorzystanie w szerszym zakresie możliwości pracy w systemie zdalnym (telepraca).

 II. Na podstawie § 39 pkt 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych i art. 94a pkt 2 kodeksu pracy zarządzam od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Sulęcinie od godziny 7.15 do godziny 15.15.

 III. Zarządzam publikację zarządzenia na stronie internetowej Sądu oraz na drzwiach wejściowych sądu, jak również podanie do wiadomości za pośrednictwem SWOR.

 IV. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 7/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie z dnia 12 marca 2020 r. (plik w formacie .pdf)

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE NR 7/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie z dnia 12 marca 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d