Nieodpłatna pomoc prawna

KOMU PRZYSŁUGUJE I W JAKI SPOSÓB WYKAZAĆ UPRAWNINIE DO SKORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

sposób wykazania uprawnień do uzyskania pomocy: przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

sposób wykazania uprawnień do uzyskania pomocy: przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

 • kombatantom,

sposób wykazania uprawnień do uzyskania pomocy:  przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

 • weteranom,

sposób wykazania uprawnień do uzyskania pomocy: przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

 • która nie ukończyła 26 lat,

sposób wykazania uprawnień do uzyskania pomocy: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 • która ukończyła 65 lat,

sposób wykazania uprawnień do uzyskania pomocy: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,

sposób wykazania uprawnień do uzyskania pomocy: złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

 • która jest w ciąży,

sposób wykazania uprawnień do uzyskania pomocy: przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

ZAKRES MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • nieodpłatna pomoc prawna dla osób będących w ciąży jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego. 

ADRESY I GODZINY FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W SULĘCINIE:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie

ul. Lipowa 18B, pokój nr 18

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 09.00-13.00

 

 • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie

ul. Witosa 49, Centrum Kształcenia Ustawicznego (budynek warsztatów mechanicznych)

Godziny otwarcia:

poniedziałek: godz. 15.00-19.00;

wtorek – czwartek: godz. 13.00-17.00;

piątek: godz. 9.00-13.00

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d